ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1.
Definities 1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van goederen verstrekt.
2. Opdracht: elk verzoek van de wederpartij aan Barten om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
3. Werkzaamheden: al hetgeen Barten ten behoeve van de wederpartij vervaardigt, onderneemt dan wel doet vervaardigen of ondernemen.
4. Offerte: de in min- of meerdere mate van gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Barten met wederpartijen afsluit en daarnaast op de handelingen welke worden verricht voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst.
2. Door de wederpartij gehanteerde of anderszins van toepassing verklaarde algemene voorwaarden in strijd met de algemene voorwaarden van Barten worden niet geaccepteerd, tenzij Barten uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten
1. Alle door Barten verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
2. Toezending van een offerte en/of andere documentatie verplicht Barten niet tot acceptatie van een opdracht.
3. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijk mededeling hiervan door Barten, dan wel doordat de werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij feitelijk een aanvang hebben genomen en de wederpartij hiervan op de hoogte is gesteld.
4. Eventueel bij een offerte gevoegde stukken (begrotingen, plannen, etc.) blijven te allen tijde eigendom van Barten en dienen op eerste verzoek aan Barten te worden geretourneerd. De offerte en al hetgeen daarbij behoort, mag zonder toestemming niet worden vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage worden verstrekt.
5. Een door Barten gezonden opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen bekwame termijn, doch in ieder geval binnen vijf dagen nadat zij hiervan redelijkerwijs had kunnen kennisnemen, schriftelijk geprotesteerd heeft.
6. Indien sprake is van het sluiten van een overeenkomst waarvoor naar aard en omvang geen offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt gezonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig te behelzen, tenzij de opdrachtgever schriftelijk protesteert binnen bekwame termijn, doch in ieder geval vijf dagen nadat hij kennis heeft kunnen nemen van de factuur.
7. Elke overeenkomst wordt door Barten zo nodig aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van de overeenkomst. Bij het aangaan van de overeenkomst is Barten gerechtigd zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen jegens Barten zal worden voldaan door de wederpartij.
8. Indien de wederpartij de aan Barten verstrekte opdracht tevens aan enige derde (heeft) verstrekt of indien deze opdracht door een derde is geweigerd, is de wederpartij gehouden daaromtrent zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Barten.

Artikel 4. Oplevering van werk
1. Door Barten aangenomen werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de wederpartij in kennis is gesteld van de voltooiing van het werk en dit heeft goedgekeurd, dan wel acht dagen nadat de kennisgeving door de wederpartij is ontvangen en deze heeft nagelaten het werk binnen deze termijn op te nemen.
2. Oplevering wordt tevens geacht te hebben plaatsgevonden indien de wederpartij het werk in gebruik (doet) neemt (nemen).
3. Kleine gebreken aan het werk, welke binnen 30 dagen na oplevering kunnen worden hersteld, zullen aan oplevering niet in de weg staan.
4. Indien de wederpartij zijn goedkeuring aan het werk wenst te onthouden, is hij gehouden om voordat het werk op grond van het bovenstaande als opgeleverd wordt beschouwd, die onthouding schriftelijk onder opgave van redenen aan Barten mede te delen, bij gebreke waarvan het werk als opgeleverd zal worden beschouwd.

Artikel 5. Inhoud en uitvoering overeenkomst.
1. De in de overeenkomst opgenomen prijzen gelden exclusief btw, invoerrechten, andere belastingheffingen en rechten zijn vermeld in euro’s.
2. Op de wederpartij rust de plicht zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste vergunningen. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat ter zake benodigde vergunningen niet (tijdig) kunnen worden verkregen, kan de wederpartij niet op die gronden beroep op overmacht doen.
3. Indien er sprake is van verhoging van één of meerdere kostprijsfactoren, is Barten gerechtigd deze door te berekenen indien deze beperkt blijven tot 5% van het oorspronkelijke orderbedrag. Indien de kosten met meer dan 5% toenemen, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden onder gehoudenheid tot vergoeding van de reeds door Barten gemaakte kosten en gederfde winst naar rato van het stadium van voltooiing van de werkzaamheden. De ontbinding door de wederpartij kan slechts plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven en dient Barten te hebben bereikt binnen 10 dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de verhoging van de kostprijs.
4. Wijzigingen in de opdracht nadat deze is verstrekt, dienen door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Barten te worden medegedeeld en zijn van kracht vanaf de aanvaarding ervan door Barten. Van eventuele hieruit vloeiende minderkosten zal geen sprake zijn, tenzij Barten zulks uitdrukkelijk accepteert. Eventuele hieruit voortvloeiende meerkosten worden doorberekend aan de wederpartij zonder dat deze de overeenkomst op grond hiervan kan ontbinden. Meerwerk zal in rekening worden gebracht op basis van de prijzen welke gelden ten tijde van het verrichten van het meerwerk.
5. Barten is gerechtigd zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te laten bijstaan door derden en (delen van) de overeenkomst aan derden uit te besteden. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij zaken ter verwerking worden verschaft, zal het factuurbedrag worden verhoogd met een percentage van ten hoogste 10% van de kostprijs van deze zaken. Barten is voorts gerechtigd door de wederpartij ter verwerking aangeboden zaken op kosten van de wederpartij op hun deugdelijkheid te (doen) onderzoeken.
6. Levering van goederen geschiedt af van werkplaats, werf, magazijn, zulks ter keuze van Barten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. De aan de levering verbonden transport-, verzend- en portokosten zullen apart worden doorberekend.
7. De wederpartij is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede Barten in te lichten omtrent de omstandigheden zoals onder andere de niet zichtbare ligging van kabels, leidingen en alle andere obstakels, bij gebreke waarvan de wederpartij gehouden is alle schade, waaronder begrepen eventuele gevolgschade die Barten dientengevolge lijdt, te vergoeden.

Artikel 6. Ontbinding/opschorting.
1. Indien de wederpartij na totstandkoming van de overeenkomst tussentijds tot annulering van de verstrekte opdracht overgaat en derhalve tot ontbinding van de overeenkomst is deze verschuldigd de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, vermeerderd met de winst welke Barten zal derven als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst, onverminderd diens gehoudenheid tot vergoeding van eventuele overige schade, welke Barten als gevolg van deze annulering lijdt. Bedoelde winstderving wordt gefixeerd op 20% van het totaal overeengekomen bedrag aan kosten en honorarium met betrekking tot dat gedeelte van de opdracht dat de wederpartij niet laat uitvoeren.
2. Barten is gerechtigd de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten indien de wederpartij betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid.
3. Barten is daarenboven gerechtigd de overeenkomst zonder schadeplichtigheid van haar kant te ontbinden indien de wederpartij ook na ingebrekestelling niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien alsmede in verband met faillissement of surseance van betaling van de wederpartij of bij het stilleggen of liquidatie van diens bedrijf, dan wel indien hij als natuurlijk persoon komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld. In al die gevallen is de wederpartij een bedrag verschuldigd, berekend overeenkomstig art.5 lid 3, gerelateerd aan het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 7. Overmacht
1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan die Barten bij het aangaan van de overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan zij niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst (tijdig) na te komen, is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten zonder in verzuim te geraken. Indien deze nakoming blijvend onmogelijk blijkt te zijn, heeft Barten het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering door haar mogelijk blijft zonder dat zij verplicht is tot betaling van enig bedrag aan schadevergoeding aan de wederpartij. Als overmacht worden onder andere aangemerkt: rampen, brand, stakingen, werkonderbrekingen, het verloren gaan van te verwerken materialen, gewijzigde regelgeving en het niet nakomen van verplichtingen door leveranciers van Barten.

Artikel 8. Intellectuele eigendom.
1. De wederpartij vrijwaart Barten voor alle aanspraken die derden mochten blijken te hebben als gevolg van door de wederpartij verstrekte opdrachten tot openbaarmaking of verveelvoudiging van materiaal dat door de wederpartij ter beschikking is gesteld. Slagzinnen, tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens Barten bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven eigendom van Barten, evenals het recht om daarvan gebruik maken. Indien Barten in opdracht van de wederpartij een tekening of model (laat) ontwerpen, dient dit als een ontwerp in de zin van de Uniforme Benelux-wet inzake Tekeningen en Modellen aangemerkt te worden, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.
2. De wederpartij is gedurende de duur van de overeenkomst niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Indien ter zake niets is overeengekomen geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
3. Op eerste aanvraag zullen de hierboven in lid 1 genoemde materialen bij het eind van de overeenkomst kosteloos aan Barten worden overgedragen. Na beëindiging van de overeenkomst blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.
1. Aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd, voortvloeiend uit het gebruik van hulppersonen, overschrijding van leveringstermijnen alsmede als gevolg van het gebruik van hulpzaken wordt niet aanvaard voor zover deze niet te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Baten.
2. In ieder geval zal de schadevergoedingsverplichting van Barten het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst niet te boven gaan.
3. Voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van derden of van door derden geleverde zaken en/of prestaties en op de levering hiervan algemene voorwaarden van toepassing zijn, zal Barten niet gehouden zijn tot vergoeding van meer schade dan die waarop zij aanspraak jegens deze derde heeft.
4. Vorderingen uit hoofde van het voorgaande dienen, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen één jaar nadat de wederpartij redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de schadeveroorzakende omstandigheid.

Artikel 10. Reclames
1. Reclames dienen schriftelijk plaats te vinden binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten.
2. Reclames met betrekking tot facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.
3. Indien de reclame gegrond wordt gevonden, is Barten, onverminderd het bepaalde in art. 8 uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. De wederpartij dient hem daartoe in de gelegenheid te stellen, tenzij de aard van de overeenkomst of de omstandigheden met zich medebrengen dat dit zinloos is. De betalingsverplichting van de wederpartij wordt geacht te zijn opgeschort tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
4. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Barten.
5. Indien en voor zover sprake is van door derden aan Barten geleverde zaken en/of diensten, geeft Barten nimmer meer garantie dan door derden aan haar is gegeven.

Artikel 11. Betalingen
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden dan wel door middel van storting of overmaking op een door Barten aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening. Als betaling in geval van overboeking wordt aangemerkt de dag waarop het saldo is bijgeschreven op de door Barten aangegeven rekening.
2. De gehele vordering van Barten wordt in elk geval onmiddellijk opeisbaar indien faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, beslaglegging op goederen van de wedepartij heeft plaatsgevonden, er sprake is van ondercuratelestelling of overlijden van de wederpartij of de onderneming van de wederpartij in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
3. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
4. Alle te maken buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij en bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,– of zoveel meer als deze als deze kosten feitelijk bedragen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
Barten behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde en/of bewerkte zaken voor tot het moment van volledige voldoening van al hetgeen door de wederpartij is verschuldigd, daaronder begrepen eventuele boetes, rentes en andere kosten.

Artikel 13. Varia Barten is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Barten verzamelt en verwerkt informatie betreffende haar wederpartij en functionarissen, leden, relaties of vertegenwoordigers van wederpartij (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Wederpartij en de uitvoering van de. Overeenkomst. De persoonsgegevens worden door Barten strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Wederpartij stemt er voorts mee in dat Barten persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Wederpartij kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Barten aangeven dat de gegevens van de Wederpartij uit de bestanden van Barten dienen te worden verwijderd. Op de rechtsverhouding tussen partijen is verder de Privacyverklaring van Barten, te vinden op de website van Barten, van toepassing. Indien verscheidene (rechts)personen zich als Wederpartij hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Barten aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. Zowel gedurende als na het beëindigen van de Overeenkomst verplicht partijen zich over en weer tot volstrekte geheimhouding van alle essentiële (bedrijfs)informatie die haar omtrent de andere partij bekend zijn c.q. zullen worden. Barten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wederpartij wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien Barten niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van Barten dat wijziging zal plaatsvinden, een Schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

Artikel 14. Toepasselijk recht/slotbepalingen.
1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag, alsmede bepalingen uit andere toekomstige internationale regelingen inzake de koop van roerende, lichamelijke zaken worden uitgesloten voor zover mogelijk.
3. Indien enige bepaling in deze voorwaarde nietig mocht zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling overeen te komen met inachtneming van de strekking hiervan.

Artikel 15. Forum Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij de kantonrechter bevoegd is tot kennisname van een vordering.